Drijfveren

Opvangtekort

Er is nog steeds een nijpend tekort aan opvangplaatsen voor volwassenen met een beperking. Vanaf de leeftijd van 21 jaar kunnen deze mensen niet meer terecht in de voorzieningen waar zij tot dan toe verbleven.

Voor veel volwassenen met een handicap betekent dit dat zij vaak jaren op een wachtlijst moeten staan. Tot er een plaats aangeboden wordt. Ergens.

Deze onzekerheid weegt zwaar. Zowel op de persoon met een handicap als op ouders en familie.

Opportuniteit

In 2016 is er een grote omwenteling in de financiering van de sector gekomen door de invoering van de persoonsvolgende budgetten (PVF/PVB).

Dit betekent dat de Vlaamse overheid in plaats van voorzieningen te subsidiƫren, nu aan de persoon met een handicap zelf een budget toekent. Met dit budget kan deze zijn zorg organiseren.

(Naast deze financiering van de zorg door de Vlaamse overheid, wordt het wonen en leven gefinancierd met middelen waarvoor de federale overheid zorgt, namelijk de inkomensvervangende en de integratietegemoetkomingen).

In het verlengde van deze kerngedachte heeft de Vlaamse overheid eveneens een juridische basis aan de ouderprojecten gegeven.

Ouderprojecten zijn projecten waarbij ouders zelf een rechtspersoon (vzw of dergelijke) oprichten die zal instaan voor de zorg en ondersteuing voor hun kinderen. Zij kunnen dit doen voor hoogstens 15 personen.

(zie het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016).

Ter Loo is zo'n ouderproject.